ठेव योजना
कर्ज योजना

आमच्या ठेव योजना

कालावधी व्याजदर
  सर्वांसाठी
०७ दिवस ते १४ दिवस ३. ००%
१५ दिवस ते ३० दिवस ३. १५%
३१ दिवस ते ४५ दिवस ३. ३०%
४६ दिवस ते ६० दिवस ३. ४५%
६१ दिवस ते ९० दिवस ३. ६०%
९१ दिवस ते १२० दिवस ३. ७५%
१२१ दिवस ते १५० दिवस ३. ९०%
१५१ दिवस ते १८० दिवस ४. ०५%
१८१ दिवस ते २१० दिवस ४. २०%
२११ दिवस ते २४० दिवस ४. ३५%
२४१ दिवस ते २७० दिवस ४. ५०%
२७१ दिवस ते ३०० दिवस ४. ६५%
३०१ दिवस ते ३३० दिवस ४. ८०%
३३१ दिवस ते ३६५ दिवस ५. १०%
३६६ दिवस ते ४२० दिवस ५. २५%
४२१ दिवस ते ४८० दिवस ५. ३५%
४८१ दिवस ते ५४० दिवस ५. ४५%
५४१ दिवस ते ७३० दिवस ५. ५५%
७३१ दिवस ते १०९५ दिवस ५. ६५%
१०९६ दिवस ते १४६०दिवस ५. ७५%
१४६१ दिवस ते ३६५०दिवस ६. ००%
लोकनेते शिशु समृद्धी योजना ६० महिन्यात दिडपट
लोकनेते शिशु समृद्धी योजना १०८ महिन्यात दामदुप्पट

*** जेष्ठ नागरिकांसाठी वरील सर्व कालावधीसाठी ०. २५% इतका व्याजदर ज्यादा देण्यात येईल