ठेव योजना
कर्ज योजना

आमच्या ठेव योजना

कालावधी व्याजदर
  सर्वांसाठी जेष्ठ नागरिक, सहकारी संस्था, ट्रस्ट व बचत गट
०७ दिवस ते ९० दिवसस ४. ००% ४. २५%
९१ दिवस ते १८० दिवस ४. ५०% ४. ७५%
१८१ दिवस ते २७० दिवस ५. ००% ५. २५%
२७१ दिवस ते ३६५ दिवस ५. ५०% ५. ७५%
३९५ दिवस ते ७३० दिवस ५. ७५% ६. ००%
७६० दिवस ते ३६५० दिवस ५. ८५% ६. १०%
लोकनेते शिशू समृद्धी योजना [६० महिन्यात दीडपट ] ८. २५% -
लोकनेते शिशू समृद्धी योजना[१०८ महिन्यात दामदुप्पट ] ७. ७५% -